Evästeet ja tietosuoja

Evästeet

Käyttämällä sivustoa annat suostumuksen evästeiden käyttöön sivuillamme alla kuvatun käytännön mukaisesti.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan käyttäjän laitteelle sivuston käytön yhteydessä. Evästeet ovat täysin anonyymejä, eivätkä ne sisällä yksilöiviä tietoja. Evästeet eivät myöskään pysty lukemaan tietoa tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi.

Sivuilla käytetään esimerkiksi Google Analyticsia. Tiedämme niiden avulla yleisesti, mitä sivuillamme tapahtuu. Emme voi yksilöidä tai paikantaa tiettyä käyttäjää saamiemme tietojen perusteella.

Evästeillä kerättävien tilastojen avulla saamme tietoa sivustomme käytöstä ja voimme kehittää sivustoamme.

Voit aina halutessasi poistaa kaikki evästeet selaimesi asetuksista. Voit estää evästeiden käytön internetselaimesi asetuksista.

 

Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
 
Tämä on Artve Tradingin  henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
 
Laadittu 25.5.2018
 
1. Rekisterinpitäjä

Artve Trading / Kimmon Varaosa Oy

Y-tunnus: 3177889-4

Osoite: Metsämutilantie 1

05460 HYVINKÄÄ

s-posti: [email protected]artve.fi

 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kimmo Alander

s-posti: [email protected]

puh: 0400276294

 
 
3. Rekisterien nimet

– Artve Trading KoneFutur-konekaupan ohjelmiston henkilörekisteri

– Artve Trading Sopimuskumppani- ja Sidosryhmärekisteri

– Sähköpostiarkisto

 
4. Oikeusperuste, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja niiden säilytys
Käsittelemme henkilötietojasi lain sallimiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin ja täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme. Artve Tradingin Sopimuskumppani- ja Sidosryhmärekisterin
tietoja kerätään erilaisten sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön mahdollistamiseksi ja
sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi.
Rekisterinpitäjä käyttää sopimusrekisterin sisältämiä tietoja Artve Tradingin ja sen sidosryhmien:
– Sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi
– Oikeutetun edun toteuttamiseksi
– Lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi:
– Yhteys- ja tunnistamistiedot 
– Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot 
– Rahoitus- ja laskutustiedot
 
Säilytämme näitä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määritettyjen tarkoitusten täyttämiseksi. Suurinta osaa henkilötiedoista säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteesi jatkuu. Säilytämme esimerkiksi kirjanpitoon liittyviä asiakirjoja korkeintaan kymmenen vuotta. 
 
Poistamme rekisteristä tarpeettomat tiedot, kun niiden säilytykselle ei ole enää tarkoituksenmukaista syytä. 
 
Voit myös koska tahansa pyytää meitä poistamaan osan tai kaikki tietosi joko jostain tai kaikista rekistereistämme.
 
Huomioi, että voimme poistaa tietosi rekisteristä vain, jos meillä ei ole laillista pakollista syytä säilyttää niitä (kuten esimerkiksi voimassa olevaa sopimusta tai muuta tarkoitusta, jota varten tietojasi tarvitaan toistaiseksi).
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet & rekisterien yhdistäminen
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. kotisivuilla oleville lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa meille tietojaan. Viranomainen voi myös luovuttaa tietoja rekisterinpitäjälle laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi. Artve Trading kerää ja päivittää yhteystietojaan (esim. luonnollisen henkilön puhelinnumero tai yrityksen yhteyshenkilö) kolmansilta osapuolilta kuten Fonecta, Asiakastieto ja Yritystietojärjestelmä. Tarkastamme myös tarvittaessa asiakkaidemme luottotiedot rahoitusyhtiöiltä.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Artve Tradingin käytössä, paitsi Artve Tradingin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Artve Tradingin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Hävitämme rekisteröidyt tiedot asiakkaan pyynnöstä ja/tai työ- /asiakassuhteen päätyttyä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Artve Tradingin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Esimerkiksi kotisivujen, tai niiden osien, palvelimien sijaitsevan toisessa maassa. Käytämme vain alustoja ja palveluita, jotka noudattavat GDPR-asetuksen mukaisia tietojen säilyttämisstandardeja.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Käsittelemme henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Artve Tradingillä on ajantasaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvajärjestelyt, jotka suojaavat henkilötietoja oikeudettomalta pääsyltä tai tiedonsiirrolta, sekä vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tiedon tuhoamiselta, hävittämiseltä tai muuttamiselta. Järjestelmien ja ympäristöjen, joissa henkilötietoja käsitellään, tietoturva ja tietosuoja on kokonaisuudessaan toteutettu asianmukaisesti. Olemme varmistaneet tallennetun tiedon, pääsyoikeuksien ja luottamuksellisen sekä arkaluonteisen tiedon käsittelyn tietoturvan.
 
Sähköinen aineisto
Käsittelemme henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Artve Tradingillä on ajantasaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvajärjestelyt, jotka suojaavat henkilötietoja oikeudettomalta pääsyltä tai tiedonsiirrolta, sekä vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tiedon tuhoamiselta, hävittämiseltä tai muuttamiselta. Järjestelmien ja ympäristöjen, joissa henkilötietoja käsitellään, tietoturva ja tietosuoja on kokonaisuudessaan toteutettu asianmukaisesti. Olemme varmistaneet tallennetun tiedon, pääsyoikeuksien ja luottamuksellisen sekä arkaluonteisen tiedon käsittelyn tietoturvan. Kotisivumme ovat kokonaan TLS/SSL-suojattuja. 
 
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Artve Tradingin rekistereihin on
tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 tiedoin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
 
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti pyydettävä Artve Tradingia poistamaan, korjaamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 
 
Korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 tiedoin. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
 
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle.
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä